Rekomenduojamas įrašas

PRIGIMTINĖS TEISĖS IDĖJOS IR DABARTIS

PRIGIMTINĖS TEISĖS IDĖJOS IR DABARTIS.

Apžvelgus idėjų apie prigimtinę teisę istorinę raidą, turinį ir santykį su pozityviąja teise, galima konstatuoti idėjų ir koncepcijų įvairovę. Tačiau tarp šių idėjų ir koncepcijų nėra griežtos takoskyros, visais laikais galima pastebėti jų dualizmą ar persipynimą , egzistuoja tam tikri bendri dėsningumai ir tradicijų tęstinumas. Bendra tarp jų yra tai, kad dėmesio centre yra žmogus, kurio įgimtos teisės ir laisvės turi aukštesnę galią už valstybės įstatymus, jos nepriklauso nuo valstybės ar visuomenės valios ar norų ir negali būti pažeistos ar varžomos jokio išorinio poveikio. Net ir tais atvejais, kai pirminiu prigimtinės teisės pažinimo šaltiniu laikomi ne žmogaus protas, bet jutimai, pojūčiai arba socialiniai santykiai (visuomeninė sutartis) , be žmogaus proto galių, kaip pažinimo šaltinio, neapsieinama. Kiekvienu atveju žmogus tiktai savo racionalaus proto ir mąstymo dėka gali pažinti prigimtines teises, turi vidinę laisvę priimti reikalingus sprendimus konkrečiose gyvenimo situacijose ir adekvačiai elgtis.
Kita vertus ir visuomeninės sutarties sudarymo bei egzistavimo nepatvirtina jokie empiriniai duomenys. Veikiau tai tik graži idėja arba metodologinė priemonė, kurios pagalba buvo siekiama paaiškinti žmonių bendruomenės, vėliau politinės visuomenės ir valstybės susidarymą. Galima remtis tik prielaida, kad atskiruose žmonių santykiuose ( nuosavybės, amatų, mainų ir kt.) galėjo būti sudaromi tam tikri žodiniai susitarimai. Žmonių jungimąsi į bendruomenes, bendravimo poreikį, politinės visuomenės ir valstybės susidarymą iš esmės lėmė subjektyvios ir objektyvios priežastys.
Kiekvienam žmogui yra įgimti tam tikri poreikiai ir interesai, kurie užtikrina jo išlikimą, saugų gyvenimą, dauginimąsi ir vystymąsi ne izoliuotai, bet žmonių bendruomenėje. Tokių poreikių ir interesų objektas yra moralinės (dorovinės) ir materialinės vertybės: asmens gyvybė, laisvė, orumas ir garbė, saviraiškos galimybės, sveikata, saugumas, būstas, pragyvenimo šaltinis, privati nuosavybė ir t.t. Žmogus proto gebėjimų ir mąstymo dėka sugeba suvokti šias moralines (dorovines) vertybes ir iš jų kylančias savo prigimtines subjektyvias teises bei pareigas. Žmonių bendruomenių formavimosi laikotarpiu buvusi gyvenimo tikrovė-riboti gamtos ištekliai, kurie negalėjo patenkinti visų žmonių poreikių, priklausymas nuo gamtos stichijų ir klimato pokyčių, nuolatinė kova dėl išlikimo ir būvio vertė žmones jungtis į bendruomenes ir bendrauti su kitais žmonėmis, nes tik taip buvo įmanoma realiai egzistuoti ir vystytis, įgyvendinti savo asmeninius poreikius, apsisaugoti nuo priešų ir t.t. Žemdirbystės, amatų ir prekybos atsiskyrimas sudarė sąlygas žmonėms bendrauti įsavinant gamtos išteklius, taip pat materialinių vertybių gamyboje, mainuose ir prekyboje.
Susijungę į bendruomenes ir bendraudami tarpusavyje žmonės proto gebėjimų dėka susikūrė tam tikras socialinio bendravimo taisykles, nusistatė tarpusavio teises ir pareigas. Kiekvienas žmogus, bendraudamas su kitais žmonėmis žemdirbystės, medžioklės, amatų, mainų, prekybos ir kt. srityse įgijo konkrečias individualias prigimtines teises ir pareigas. Kartu kiekvienas žmogus privalėjo neišvengiamai pripažinti, kad kiti žmones taip pat turi tokias pačias teises ir pareigas, priešingu atveju joks bendravimas būtų neįmanomas. Ilgainiui perduodamos iš kartos į kartą ir pastoviai įgyvendinamos socialiniuose santykiuose, tam tikros moralės (dorovės) normos ir iš jų kylančios teisės bei pareigos bendruomenės buvo pripažintos visuotinai privalomomis elgesio taisyklėmis, kurios atsispindėjo konkrečios genties, tautelės ar tautos papročiuose, apeigose, tradicijose ir pan. Tokios bendro pobūdžio elgesio taisyklės tapo visuotinai privalomos bendruomenės dalyviams, jos nebepriklausė nuo atskiro žmogaus valios ar norų ir buvo užtikrinamos visuomeninio poveikio priemonėmis. Tačiau atskiro žmogaus prigimtinės teisės niekur nedingo, žmogus paprasčiausiai dalį savo laisvių ir teisių savanoriškai suvaržė ar apribojo bendruomenės interesais, paklusdamas konkrečios bendruomenės visuotinai privalomoms elgesio taisyklėms, papročiams ar tradicijoms. Kartu žmogus įgijo naujas, bendruomenės suteiktas teises ir pareigas, kurių anksčiau neturėjo: teisę į kolektyvinę gynybą nuo priešų, teisę į pagalbą medžioklėje, išgaunant gamtos išteklius, apsirūpinant maistu ir pan., taip pat pareigas nepažeisti bendruomenės visuotinai privalomų elgesio taisyklių, papročių ir tradicijų.
Tokiu būdu, iki valstybės ir rašytinės teisės atsiradimo egzistavo dvejopo pobūdžio prigimtinės teisės: 1) kiekvieno žmogaus individualios moralinės (dorovės) normos ir iš jų kylančios subjektyvios teisės ir pareigos sau pačiam bei santykiuose su kitais žmonėmis; 2) žmonių bendruomenės pripažintos ir visuotinai privalomos bendro pobūdžio moralinės (dorovės) normos, taip pat elgesio taisyklės, kurios paprastai būdavo išreikštos tam tikros genties, tautelės ar tautos papročiuose, tradicijose ar socialiniuose santykiuose. Tas aplinkybes galima patvirtinti istoriniais šaltiniais ir šiuolaikiniais empiriniais duomenimis, nes Afrikos ir Brazilijos džiunglėse ir šiuo metu yra genčių ir tautelių, kurios nepažįsta šiuolaikinės civilizacijos, neturi rašytinės teisės, o savo gyvenimą tvarko pagal prigimtinę teisę, papročius ir tradicijas.
Taip objektyviai susiformavo fundamentalios prigimtinės žmogaus teisės: teisė į asmens laisvę, garbę, lygybę, saviraišką, teisė į gyvybę ir sveikatą, teisė į saugų gyvenimą, teisė į pragyvenimo šaltinį, teisė į privačią nuosavybę ir kt. Šių teisių turinys (idėjos, principai, nuostatos) laiko ir erdvės atžvilgiu nesikeičia, yra universalios ir amžinos. Demokratinėse valstybėse jos nepriklauso nuo įstatymų leidėjo ar visuomenės valios, jų negalima pakeisti ar panaikinti. Keičiasi tiktai šių teisių įgyvendinimo sąlygos ir tvarka konkrečiu istoriniu laikotarpiu. Kartu traktuojant prigimtinių žmogaus teisių pažinimo šaltinius, esmę, sąveiką su moralės (dorovės) normomis ir pozityviąja teise, reikia atsižvelgti ir į konkretaus istorinio laikotarpio ypatumus. Nuo antikos laikų Prigimtinis įstatymas suvokiamas kaip universalus, amžinas ir nekintantis moralės (dorovės) dėsnis, kurio turinys atskleidžiamas žmogaus proto ir racionalaus mąstymo dėka. Iš prigimtinio įstatymo išvedami pagrindiniai prigimtinės teisės principai, fundamentalios ir nekintamos žmogaus teisės ir pareigos, bet jų taikymas konkrečiose gyvenimo situacijose gali keistis erdvės ir laiko atžvilgiu. Visumoje šios teisės. laisvės, pareigos ir atsakomybė sudaro pačios PRIGIMTINĖS TEISĖS ESMĘ IR SISTEMĄ.
Tokia yra klasikinės prigimtinės teisės teorijų esmė, kurios prigimtines teises kildina iš žmogaus prigimties: proto gebėjimų ir socialinių santykių (visuomeninės sutarties).
Minėtas požiūris, autoriaus nuomone, neprieštarauja ir toms teorijoms ,kurios prigimtinę teisę kildina iš gamtos dėsnių pažinimo, Dievo valios ir amžinojo įstatymo, arba kad pirmiausia žmogus realų pasaulį pažįsta jutimais, o tik paskui protu,( T.Hobsas, B. Spinoza, Ž.Ž. Ruso ir kt). Šios teorijos taip pat pripažįsta, kad jutimu pažinęs gyvenimo dėsningumus ir daiktų prigimtį, žmogus privalo elgtis taip, kaip diktuoja jo sveikas protas ir valia. Sveiko proto diktuojamos elgesio taisyklės santykiuose su kitais žmonėmis ir yra kiekvieno žmogaus prigimtinės teisės šaltinis. Tačiau sveiko proto Dievas (arba Gamta) ne kiekvienam padalino po lygiai, todėl žmogaus elgesys gali būti geras ir dorovingas arba blogas ir amoralus, kuris prieštarauja prigimtinės teisės principams. Amoralus arba nusikalstamas poelgis taip pat kyla iš žmogaus prigimties, tačiau su prigimtine teise neturi nieko bendro.
Prigimtinės teisės idėjas Vakarų valstybėse XIX amžiuje pakeitė teisinis pozityvizmas. Teisinio pozityvizmo pagrindinė idėja buvo ta, kad teisę ir žmogaus teises konkrečiu istoriniu laikotarpiu, skirtingai nuo prigimtinės ir papročių teisės, sukuria kiekvienos valstybės įstatymuose nustatytos ar sankcionuotos teisės normos, kurių vykdymas garantuojamas valstybės prievarta. Kartu pripažįstama, kad prigimtinės teisės egzistuoja kaip idėjos, kurios , įtvirtintos įstatymuose įgauna privalomą galią.
Prigimtinės teisės idėjų renesansas prasidėjo maždaug nuo XX amžiaus pradžios, kurios tapo atsvara visą XIX amžių galiojusioms ir dabar tebegaliojančioms teisinio pozityvizmo idėjoms. XX amžiuje įvykusi revoliucija Rusijoje, du Pasauliniai karai, įvairūs kariniai konfliktai skirtingose žemyno dalyse, kuriuos lydėjo milijonų žmonių žūtis, nusikaltimai žmonijai, kiti grubūs žmogaus teisių pažeidimai tarptautiniu ir nacionaliniu mastu paskatino teisės filosofus ir mokslininkus iš naujo atsigręžti į bendražmogiškąsias vertybes, prigimtinės teisės idėjas ir jų reikšmę teisėkūrai bei žmogaus teisių apsaugai. Vakarų valstybėse paskelbta eilė naujų prigimtinės teisės idėjų ir koncepcijų, vadinamų modernistinėmis, nes siekiama prigimtinę teisę derinti su pozityviosios teisės normomis, įdiegti į jų suformuluotas elgesio taisykles bei formą prigimtinės teisės idėjas ir principus. Kartu akcentuojama, kad toks įdiegimas nereiškia prigimtinės teisės išnykimo ar susiliejimo, pripažįstamas jos tradicijų tęstinumas, pastovumas ir universalumas. Vakarų valstybėse žmogaus prigimties ir prigimtinės teisės problemas šiuolaikinėmis sąlygomis tyrinėjo eilė pasaulyje pripažintų teisės mokslų atstovų.
Prigimtinės žmogaus teisės realiai egzistuoja ir yra aktualios mūsų dienomis. Realų prigimtinių teisių egzistavimą patvirtina ir tai, kad jos dažnai būna suformuluotos šiuolaikinėje tarptautinėje ir demokratinių valstybių pozityvioje teisėje, nors dėl to savo prigimtinio pobūdžio nepraranda.
Pirmą kartą Europoje jos buvo įtvirtintos Prancūzijos 1789 m. „ Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijoje“ , kurių formuluotė vėliau buvo perkelta į Jungtinių Tautų „Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos“ 1 straipsnį: „Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs, savo orumu ir teisėmis. Jiems suteiktas protas ir sąžinė ir jie turi elgtis vienas kito atžvilgiu kaip broliai“. Šio straipsnio nuoroda į tai, kad žmonės nuo gimimo yra laisvi ir lygūs, turi įgimtą protą ir sąžinę elgiantis su kitais žmonėmis, kaip tik ir parodo prigimtinį žmogaus teisių pobūdį. Be to, minėtos deklaracijos preambulėje dar konstatuota, kad “ < visų žmonių giminės narių prigimtinio orumo ir lygių bei neatimamų teisių pripažinimas yra laisvės, teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas.“ Prigimtinės žmogaus teisės buvo įtvirtintos daugelio demokratinių valstybių konstitucijose, tame tarpe ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 straipsnyje , kuriame parašyta: „žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės“. Aiškindamas šį straipsnį Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas (toliau-Konstitucinis teismas) eilėje savo nutarimų suformulavo oficialią prigimtinių žmogaus teisių doktriną. Pabrėžęs, kad teisės doktrinoje nėra suformuluotos prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių vieningos sąvokos, Konstitucinis Teismas konstatavo: „ Naujausių laikų humanistinės teorijos paprastai remiasi tuo, kad žmogus nuo pat gimimo turi nuo jo asmens neatskiriamas pamatines ir nekintamas teises bei laisves. Žmogaus prigimtis yra pirminis prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių šaltinis. Svarbūs ir kiti Konstitucinio Teismo išaiškinimai, kuriuose konstatuota, kad <…> prigimtines teises žmogus turi nepriklausomai nuo to, ar jos yra įtvirtintos valstybės teisės aktuose, ar ne. Šias teises turi kiekvienas žmogus, tai reiškia, kad jas turi geriausieji ir blogiausieji žmonės.“ Akcentuotas prigimtinių žmogaus teisių prioritetas leidžiant įstatymus ir valstybės institucijoms bei pareigūnams priimant sprendimus žmogus teisių klausimais, taip pat valstybės pareiga ginti šias teises. „ <…Konstitucinis žmogaus teisių ir laisvių prigimtinio pobūdžio pripažinimas suponuoja tai, kad negali būti nustatyta tokia šių teisių ir laisvių įgyvendinimo tvarka, kad jų įgyvendinimas priklausytų nuo teise nepagrįstų valstybės institucijų, pareigūnų ar kitų asmenų sprendimų“ (Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkričio 20 d., 1998 m. gruodžio 9 d,. 1999 m. spalio 21 d., 2004 m. gruodžio 29 d, nutarimai.) Taigi, Konstitucinio Teismo doktrina įtvirtino, kad pamatines ir nekintamas prigimtines teises kiekvienas žmogus įgyja nuo gimimo, jų pagrindinis šaltinis yra žmogaus prigimtis, jos turi prioritetą pozityviosios teisės atžvilgiu, taip pat yra valstybės institucijų bei pareigūnų sprendimų teisėtumo vertinimo kriterijus ir matas. Pagrindinės prigimtinės žmogaus teisės pastaruoju metu yra įvardintos šiuose Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsniuose: teisė į Lietuvos Respublikos pilietybę, kuri įgyjama gimstant ir kitais įstatymų nustatytais pagrindais (12 str.), teisė į gyvybę ( 19 str.), asmens laisvės neliečiamumas (20, 21 str.), privataus gyvenimo neliečiamumas (22 str.), nuosavybės neliečiamumas (23 str.) ir kt. Kartu asmenys įpareigoti laikytis Konstitucijos ir įstatymų, nepažeisti kitų asmenų teisių ir interesų. Tuo pabrėžiama, kad prigimtinių teisių įgyvendinimas neatskiriamas nuo pareigų vykdymo. Pagaliau reikia turėti omenyje ir tai, kad teismai, nagrinėdami konkrečius ginčus, taip pat privalo vadovautis prigimtinės teisės principais. Pagal Civilinio proceso kodekso 3 str.“ teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.“ , kurie yra ne kas kita, kaip prigimtinių žmogaus teisių principai. Tai leidžia pažinti, palyginti ir įvertinti pozityviojoje teisėje įtvirtintų žmogaus teisių reglamentavimo ir įgyvendinimo atitikimą prigimtinių žmogaus teisių idėjoms bei principams. Šiuolaikinėmis visuotinės globalizacijos sąlygomis vis didesnį tarptautinį pripažinimą sulaukė teisė į saugią gamtinę aplinką, kuri išvedama iš prigimtinės žmogaus teisės į gyvybę. Didėjanti gamtinės aplinkos tarša ir klimato kaita sukelia vis didesnes grėsmes žmogaus sveikatai ir gyvybei. Vakarų valstybių teisinėje literatūroje tuo klausimu susiformavo eilė teorijų ir mokyklų. Antropocentristinė teorija teigia, kad pagrindinis tikslas yra žmogus, jo teises į sveikatą ir gyvybę, o aplinkosauga yra tik instrumentas, garantuojantis šias teises. Kiti autoriai apskritai abejoja, ar yra tokia teisė į sveiką aplinką arba kildina ją iš kitų žmogaus teisių. Egzistuoja ir radikaliai priešinga nuomonė, kad be aplinkosauginių teisių negali būti ir kitų žmogaus teisių. Tačiau prigimtinė žmogaus teisė į saugią ir sveiką gamtinę aplinką yra įtvirtinta eilėje tarptautinės ir nacionalinės pozityviosios teisės šaltinių. Pavyzdžiui, Konvencijoje dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija) pripažįstama „ kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų žmogaus teisės gyventi palankioje jo sveikatai ir gerovei aplinkoje“ Rio Deklaracijoje apie aplinką ir plėtrą pripažįstama žmogaus teisė „ į sveiką ir pilnavertį gyvenimą harmonijoje su gamta“ Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja 2003 m. pranešime „Aplinka ir žmogaus teisės“, vadovaudamasi Stokholmo Deklaracijos “Dėl žmogaus aplinkos” 1 principu, rekomenduoja valstybėms narėms pripažinti žmogaus teisę į sveiką, tinkamą aplinką. Konstitucinė teisė į sveiką ir saugią aplinką įtvirtinta Bulgarijos, Čekijos, Ispanijos, Latvijos, Portugalijos ir Suomijos konstitucijose. Prancūzijos konstituciją papildžiusioje 2005 m. „Aplinkos chartijoje“ įtvirtinta „piliečių teisė gyventi subalansuotoje, tinkamoje žmogaus sveikatai aplinkoje“ Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentarų autorių nuomone, prigimtinė žmogaus teisė į saugią ir sveiką aplinką netiesiogiai išplaukia iš konstitucinių teisių į gyvybę ir sveikatą, kurių įgyvendinimas tiesiogiai priklauso nuo gamtinės aplinkos būklės. Viena iš fundamentalių žmogaus prigimtinių teisių yra teisė į žemės nuosavybę ir naudojimą. Anksčiau minėta, kad susiformavusi kaip bendruomeninė žemės nuosavybė, irstant pirmykštei bendruomeninei santvarkai, dar iki valstybės ir rašytinės teisės susidarymo, laisvos žemės užvaldymo būdu atsirado privati šeimos, giminės ar genties žemės nuosavybė. Vėliau susiformavus valstybei ir rašytinei teisei privati žemės nuosavybė buvo įtvirtinta rašytiniuose teisės šaltiniuose, tačiau dėl to jos prigimtinis pobūdis nepasikeitė. Prigimtinę privačios žemės nuosavybės teisę pripažįsta ne visi autoriai, tačiau jie negali paneigti fakto, kad teisė į privačią žemės nuosavybę susiformavo žmonių sąmonėje ir tarpusavio santykiuose dar iki valstybės ir rašytinės teisės atsiradimo ir būtent tai patvirtina jos prigimtinį pobūdį. Prigimtinė žemės nuosavybės teisė yra kitų fundamentalių žmogaus teisių ir laisvių raidos pagrindas. Prigimtinės žmogaus teisės turi būti pagrindinis pozityviosios teisės normose nustatytų ŽMOGAUS TEISIŲ, LAISVIŲ IR PAREIGŲ, taip pat valstybės institucijų bei pareigūnų veiksmų ir sprendimų teisėtumo vertinimo kriterijus ir matas. Kartu tai leidžia palyginti ir įvertinti jų reglamentavimo ir įgyvendinimo atitikimą tiek prigimtinių žmogaus teisių idėjoms bei principams, tiek ir viešiesiems interesams. Įgyvendindamas savo prigimtines teises kiekvienas žmogus privalo atsižvelgti ir į visuomenės, kurioje gyvena, teises ir interesus, t.y. nepažeisti viešojo intereso, lygiai kaip ir visuomenė viešojo intereso priedanga negali pažeisti prigimtinių žmogaus teisių. EDUARDAS MONKEVIČIUS

Knyga apie P.Leoną ir LTD istoriją

PETRAS LEONAS. TEISINIS PALIKIMAS IR DABARTIS. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Justitia, 2019 m,

               Sudarytojo žodis. Leidinys skirtas iškilios asmenybės-žymaus tarpukario Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjo, dar vadinamo „Lietuvos sąžine“, prof. dr. Petro Leono 150-osioms gimimo metinėms ir atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti. Petro Leono gyvenimas, kūryba ir veikla ištisai buvo skirti Lietuvos valstybingumo, jos teisinės sistemos atkūrimui ir vystymui. Tad simboliška, kad šis leidinys, kurio tikslas plėtoti ir įgyvendinti Petro Leono demokratijos, humanizmo ir teisingumo idėjas, išleistas švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo jubiliejų. Leidinį sudaro 5 dalys, jis iliustruotas Petro Leono gyvenimo ir veiklos nuotraukomis. Pirmoje dalyje publikuojami mokslo atstovų ir praktikų, tyrinėjusių prof. Petro Leono gyvenimą ir kūrybą, straipsniai ir prisiminimai. Antrąją dalį sudaro studijos ir straipsniai, plėtojantys Petro Leono idėjas, atsižvelgiant į nūdienos aktualijas, teisinės valstybės kūrimo, vietos savivaldos raidos, prigimtinių žmogaus teisių įgyvendinimo, visuomenės teisinio švietimo ir kt. problemas. Trečioje dalyje publikuojami įvairiuose leidiniuose skelbti Petro Leono straipsniai, kurie aktualūs ir dabar, įgyvendinant demokratijos ir teisingumo principus, žmogaus teises ir laisves, ugdant pilietinę visuomenę, jos teisinę sąmonę ir kultūrą. Ketvirtoje ir penktoje dalyse publikuojama Lietuvos teisininkų draugijos (LTD) ir jos Kauno skyriaus atkūrimo ir veiklos istorija. Petras Leonas buvo LTD įkūrėjas jos pirmininkas, aktyviai reiškėsi draugijos veikloje, todėl siekta parodyti, kad draugijos idėjos ir principai sėkmingai įgyvendinami atkurtoje Lietuvos valstybėje. Leidinio sudarytojas, redaktorių kolegija ir LTD Kauno skyrius nuoširdžiai dėkoja jo rėmėjams ir talkinusiems asmenims, be kurių paramos jis vargu ar būtų galėjęs išvysti dienos šviesą.

Prof. dr. Eduardas MONKEVIČIUS, leidinio bendraautorius, sudarytojas, redaktorių kolegijos pirmininkas.

Amazonės džiunglių gaisrai-žmogaus savanaudiškumo padarinys

Amazonės džiunglių gaisrai Brazilijoje 2019 m. sunaikino tūkstančius ha vertingo miško, žuvo neįkainojamą vertę turinčios augalijos ir gyvunijos rūšys, sunaikinta gausi biologinė įvairovė. Vietos gentys buvo priverstos palikti savo gyvenamąsias vietas, liko be pastogės ir maisto. Tai dar labiau padidino Brazilijos gyventojų skurdą, pagilino socialinius konfliktus. Apie tai pranešta ir Lietuvos žiniasklaidoje, kalbėta TV laidose. Mokslininkų nuomone tai globali pasaulinės reikšmės ekologinė katastrofa, nes Brazilijos džiunglės laikomos „pasaulio plaučiais“kurie filtruoja masinę oro taršą ir įtakoja klimato kaitos procesus.Reikia sutikti su mokslinikų nuomone, kad planetos žaliųjų plotų sunaikinimas yta klimato kaitos padarinys. Sunku patikėti, kad tai savaiminis ar atsitiktinis Amazonės džiunglių gaisras. Tuo labiau, kad toks gaisras kilo jau ne pirmą kartą. Galimai tai tyčinis padegimas savanaudišku tikslu-siekiant kuo daugiau džiunglių plotų panaudoti žemės ūkyje, miestų, gyvenviečių, infrastruktūros plėtrai ar kitoms  privačių kompanijų ar korporacijų reikmėms. Paradoksalu bei neįtikėtina, kad net XXI amžiuje kartojasi istorija, kuomet Pietų Amerikos kolonizatoriai sunaikino didžiulius džiunglių plotus ir išnaikino ištisas indėnų gentis, siekdami prievarta pasisavinti džiunglių žemes ir jų gyvenamąsias vietas. Sunku suprasti ir Brazilijos vyriausybę, kuri atsisakė tarptautinės pagalbos ir paramos arba iškėlė sąlygą, kad tomis lėšomis disponuotų pati vyriausybė. Tačiau kokia garantija, kad tos lėšos bus panaudotos pagal paskirtį, o ne išgrobstytos ar panaudotos kitais tikslais.? Atsižvelgiant į tai kad tokie gaisrai yra ne vien tiktai Brazilijos vidaus reikalas, bet pasaulinės reikšmės problema, būtinas tarptautinių organizacijų įsikišimas, siekiant išsiaiškinti gaisrų priežastis ir įgyvendinti jų prevencijos priemones.

LIETUVOS SĄJŪDŽIUI-30 “JIE KŪRĖ NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ“

                                                  Įžvalgos ateičiai.

Geriausias Lietuvos valstybės, jos Konstitucijos ir teisinės sistemos kūrėjų atminimas ir įamžinimas yra Lietuvos Sąjūdžio idėjų ir veiklos principų įgyvendinimas bei tęstinumas mūsų dienomis. Aukščiausias jo tikslas buvo sukurti demokratinę, teisinę, visuotinės gerovės Lietuvos valstybę, kurio turime siekti ir mes. Prisiminkime Konstitucijos 2 str., kuriame parašyta“Lietuvos valstybę kuria tauta. Suverenitetas priklauso tautai.“ Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų valstybę kuria atskirai paėmus ne tik Seimas ar Vyriausybė, ar Partijos ar žmonių grupės, bet pirmiausia Lietuvos tautą sudaranti visuomenė visumoje. Nuo visuomenės sąmoningumo, socialinio aktyvumo, pilietiškumo, meilės ir pasiaukojimo savo Tėvynei labai daug priklauso, kokia bus ateityje mūsų valstybė ar bus gerbiamos ir saugomos žmogaus teisės ir laisvės, garbė ir orumas. Turime daug gražių mūsų visuomenės geranoriškumo, pagarbos ir užuojautos kitam žmogui, patriotizmo pasireiškimo pavyzdžių. Tai visuomenės lėšų aukojimas seneliams ir neįgaliems vaikams, bendruomeninių globos namų vaikams steigimas ar jų auklėjimas šeimose, savanoriška jaunuolių ir kitų asmenų tarnyba Lietuvos kariuomenėje, Šaulių sąjungoje, atskirų bendruomenių aktyvi veikla ginant savo teises ir kt. Tačiau esama dar daug negatyvo mūsų visuomenėje : susipriešinimo, žmogaus garbės ir orumo pažeidimų, siekio pažeminti kitą ar iš jo išsityčioti, bet kokia kaina, nesiskaitant su priemonėmis, įgyvendinti savo egoistinius savanaudiškus poreikius. Tas negatyvas pirmiausia sklinda nuo politikų, plačiai ir su mėgąvimusi skleidžiamas žiniasklaidoje, daro neigiamą įtaką visuomenėje ir ypač mūsų vaikams. Prisiminkime, kad vaikai ir jaunoji karta ima pavyzdį iš suaugusiųjų. Didelę žala daro žmogaus ar bendruomenės vis dar pasitaikantys teisių ir laisvių, garbės ir orumo pažeidimai, įvairūs nusikaltimai prieš žmogų ir visuomenę. Pirmaeilis uždavinys kuriant demokratinę, teisinę ir visuotinės gerovės Lietuvos valstybę yra visuomenės sąmoningumo, moralinių dorovinių vertybių, pilietiškumo, patriotizmo ir aktyvumo ugdymas, žmogaus teisių ir laisvių, garbės ir orumo, bet kokių negatyvių reiškinių viešinimas ir viešas pasmerkimas įvairiomis įmanomomis priemonėmis. Praktika parodė, kad viešumas yra labai efektyvi priemonė kovojant su įvairiomis negerovėmis. Tokiu būdu, visuomenės politinis, socialinis ir teisinis švietimas įgauna naują prasmę ir reikšmę mūsų dienomis. Ypač didelę reikšmę turi Trečiojo amžiaus universitetai, kurių klausytojai yra įvairių socialinių sluoksnių ir įvairaus amžiaus bei išsilavinimo klausytojai. Svarbu tiktai kad būtų panaudotos įvairios visuomenės švietimo formos: paskaitos , seminarai, diskusijos, o jų turinys būtų tiesiogiai susietas su konkrečios visuomeninio gyvenimo problemos nagrinėjimu. Teisinio švietimo metu svarbu dar ne tik aiškinti konstituciją, įstatymus, žmogaus teises bei pareigas, bet ir jų įgyvendinimo problemas, tarptautinių ir Lietuvos teismų praktiką. Eduardas Monkevičius

Žiniasklaidos laisvė ir atsakomybė

Visiškai pritariu pasiūlymui griežtinti žiniasklaidos priemonių socialinę ir teisinę atsakomybę, už publikacijų turinį, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiauti žodžio ir spaudos laisve, pataikauti ir tarnauti atskirų verslo grupių ir partijų interesams, skleisti dezinformaciją ir klaidinti visuomenę, tyčiotis iš privačių ir viešųjų asmenų ar juos visaip žeminti. Atėjo laikas kultūringai žiniasklaidai, teikiančiai prioritetą moralinėms dorovinėms vertybėms, skatinančios visuomenės ir ypač jaunimo dvasinį tobulėjimą. delfi.lt Bakas siūlo nedelsiant griežtinti licencijas žiniasklaidai ir parengti civilinio turto konfiskavimo įstatymą Buvęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Vytautas Bakas dalinosi pasiūlymais, kuriuos, jo nuomone, reikėtų nedelsiant įgyvendinti, kad ateityje pavyktų apsaugoti visuomenę nuo niekam neatskaitingų neteisėtą įtaką darančių galios centrų.

Ar viešas asmuo turi teisę ginti savo garbę ir orumą nuo šmeižto ir įžeidimų? Seimui priėmus Civilinio kodekso papildymą apie viešojo asmens teisę reikalauti turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo jeigu viešai arba per žiniasklaidos priemones buvo paskelbtos žinios, žeminančios jo garbę ir orumą, sukėlė kai kurių žurnalistų ir kitų asmenų priešingą reakciją, tarsi būtų pasikėsinta į spaudos ar nuomonės laisvę. Ko taip sunerimo ir net įniršo šie asmenys? Jeigu viešojo asmens kritika būtų objektyvi ir konstruktyvi, be faktų išgalvojimų ar iškraipymų, neįžeidžiant viešojo asmens ir nežeminant jo orumo, jokių problemų nekiltų. Viskas priklauso nuo kritikuojančiojo asmens moralės nuostatų ir kultūros. Priešingu atveju negalima atimti iš viešojo asmens, kuris kartu yra ir privatus asmuo ir turi taip pat privatų gyvenimą, teisės ginti teisme savo garbę ir orumą ir reikalauti atlyginti padarytą jam žalą. Taip yra visame civilizuotame pasaulyje ir tai nelaikoma spaudos ar nuomonės laisvės suvaržymu.

Nuomonė-žemės perdavimas savivaldybėms

Prezidentūra ir kai kurie asmenys nepritaria savivaldybių teritorije esančią valstybinę žemę perduoti savivaldybėms, nes baiminasi, kad valstybė prarastų žemės kontrolę, tai paskatintų korupciją ir savivaliavimus. Tačiau valstybinę žemę patikėjimo teise perdavus valdyti savaldybėms jos savininkas išlieka valstybė. Svarbu tiktai įstatyme nustatyti griežtą valstybinę kontrolę ir atsakomybę už tinkamą žemės nzudojimą ir apsaugą, taip pat valstybės institucijos teisę panaikinti neteisėtus savivsldybių sprendimus.

Vaizdo įrašas-Vasario 16-osios Aktas

 

Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai balandžio 6 dieną bus perduota eksponuoti Vokietijoje rasto Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto originalo…
15min.lt

AR CIVILIZACIJA SAUGO NUO GAMTOS STICHIJŲ?

Perskaitęs R. ZEMKAUSKO straipsnį „Apie gamtos prieglobstį ir kitokias baisybes“ (Žurnalas IQ LIFE, 2016 m. Nr 6 (41), p. 20 ), noriu pasidalinti ir savo įžvalgomis. Autorius rašo, kad posakiai „gamtos prieglobstis“, „motina gamta“, „gamta-mūsų namai“ ir kt., yra tik nuvalkiotos ir keistos klišės, nes tik civilizacija o ne gamta garantuoja saugų prieglobstį nuo bado, stichijų ir pavojų. Su tuo negaliu sutikti. Visų pirma, žmones gyvena ne kosmose ar beorėje erdvėje, bet ant žemės ir yra veikiami konkrečios gamtinės aplinkos. Gyventi, patenkinti savo poreikius ir vystytis žmonės gali tik dėka žemės ir gamtos teikiamų gėrybių. Todėl autoriaus kritikuojami posakiai turi gilią moralinę (dorovinę) prasmę ir nereikėtų jų taip nuvertinti. Antra, civilizacija pati atsirado gamtinės aplinkos ir žmonijos vystymosi dėka. Tačiau civilizacija dar negali visiškai apsaugoti žmonių nuo klimato kaitos padarinių, audrų, potvynių, uraganų ir kitokių gamtos stichijų. Gamtos teršimas, niokojimas ir kitokia neapgalvota ar savanaudiška žmogaus veikla dažnai ir sukelia tokias gamtos anomalijas.Todėl sutinku su autoriumi, kad tik žmoniškumas (bet ne civilizacija) mus verčia gerbti, saugoti ir mylėti gamtą.

KONSULTACIJA :žemės iki 10 ha įsigijimas.

Dažnai gaunu klausimus ar asmenys, siekiantys įsigyti žemės ūkio paskirties žemės iki 10 ha privalo būti ūkininkai ir gauti Nacionalinės žemės tatnybos (NŽT) leidimą?  Paaiškinu, kad pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 2 straipsnio 5 dalį, teisę įsigyti žemės ūkio paskirties žemę, kurios plotas neviršija 10 ha arba prie turimos žemės papildomai perkant žemės sklypą, jeigu abiejų žemės sklypų bendras plotas neviršija 10 ha, turi asmenys, nebūdami ūkininkai, kvalifikacinių įgūdžių iš jų nereikalaujama ir NŽT leidimo pirkti tokią žemę nsreikia. Užpildoma tik nustatytos formos deklaracija. Be go,  pirmumo teisę įsigyti tokią žemę turi asmenys , kurių žemės sklypas yra įsiterpęs tarp parduodamos valstybinės ar privačios žemės sklypų arba ribojasi su tais sklypais.

Eduardas Monkevičius

 

?